ПОТПИСАН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЧЛАН 79.

Након вишемесечних преговора, јуче 27.02.2013.године, потписан је Анекс колективног уговора  НИС а.д. којим се регулише члан 79. Колективног уговора за НИС а.д, односно договорена је висина отпремнине у случају отказа Уговора о раду за случај технолошког вишка запослених.

Анексом Колективног уговора, члан 79. мења се и гласи:

„Програм решавања вишка запослених доноси се у складу са Законом. Запосленима се не може отказати уговор о раду због технолошких, економских и организационих промена, до доношења Програма решавања вишка запослених, сагласно Закону о раду.

У случају проглашења вишка запослених због технолошких, економских и организационих промена од стране Послодавца, Послодавац је дужан да запосленом исплати отпремнину у кумулативном износу од:

  • 500 евра (речима: пет стотина евра) у нето износу по години укупног радног стажа запосленог, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан потписивања Решења о отказу Уговора о раду и
  • Једнократне отпремнине у износу од 1,5 (речима: једне целе и половине) просечне месечне личне зараде запосленог остварене у претходна три месеца пре издавања Решења о отказу Уговора о раду, а која не може бити мања од  ½  (речима: половине) просечне зараде у друштву НИС а.д. Нови Сад, нити већа од  1 (речима: једне) просечне зараде у друштву НИС а.д. Нови Сад, остварене у претходна три месеца пре издавања Решења о отказу Уговора о раду.“

Све остале одредбе Колективног уговора за НИС а.д. остају непромењене.

Овај Анекс ступа на снагу осмог дана од дана потписивања.