РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ДОПИС ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ

Репрезентативни синдикати упутили су 16.10.2012. године следећи допис Генералном директору:

    „Указујемо, да се све већи број запослених обраћа репрезентативним Синдикатима за заштиту права из рада и по основу рада, а поводом распоређивања односно премештаја на друге послове и радне задатке – наводно због тога што „не остварују предвиђене резултате рада или не показују потребна знања и способности за обављање послова на којима раде“, односно за које имају закључен Уговор о раду, и све то искључиво на основу мишљења непосредног руководиоца или вишег надређеног руководиоца.

    При оваквом поступку и премештају односно распоређивању, на основу појединачних личних мишљења било непосредног или вишег надређеног руководиоца, крше се одредбе важећих позитивних прописа Закона о раду и Колективног уговора за НИС а.д.
    Наиме, напред наведеним  важећим позитивним прописима, није допуштена могућност распоређивања, односно премештаја на друге послове, на основу појединачног мишљења надлежног непосредног или вишег надређеног  руководиоца, за напред наведени основ- већ је неопходно, како је то предвиђено одредбама Колективног уговора за НИС а.д. образовати Комисију, која кроз за то утврђен поступак – утврђује оправданост захтева за проверу знања и способности, односно резултата рада запосленог, утврђује чињенчно стање и након тога доноси оцену, која служи Послодавцу за даљи поступак евентуалног: распоређивања на друге послове који одговарају знању и способностима запосленог, односно послове за које је потребна нижа стручна спрема од оне коју запослени поседује, уз његову сагласност, (а уколико  запослени није сагласан са понуђеним предлогом, Послодавац му отказује Уговор о раду).
    Сваки други поступак, којих је нажалост све више, па и при распореду на АТП, због „неостваривања потребних резултата рада, односно неимања потребних знања и способности“, за послове које запослени обавља, представља повреду одредби Колективног уговора за НИС а.д. и Закона о раду.
    Указујући Вам на наведено, очекујемо од Вас, као Послодавца, да лицима која сте овластили за распоред и премештај запослених-укажете, и зауставите, кршење напред наведених Законских и одредби Колективног уговора за НИС а.д.- када запослене премештају, односно распоређују на друге послове, а под изговором да „не остварују предвиђене резултате и не показују потребна знања и способности на пословима на којима раде“.