AНГАЖОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО ЛИЗИНГА

Репрезентативним синдикатима достављен је следећи допис Послодавца, као одговор на постављено питање ангажовања запослених преко лизинга…

„Уз пуно разумевање става репрезентативних синдиката по питању ангажовања запослених преко посредника, обавеза Послодавца је да образложи следеће:

Доношењем Закона о потврђивању Конвенције МОР 181 о привременим агенцијама за запошљавање (Сл.гласник РС – Међународни уговори бр.2/13), Република Србија се обавезала да у своје законодавство примени Стандарде прописане овом конвенцијом.

Предстојећим изменама и допунама Закона о раду, основни елементи Конвенције биће интегрисани у законодавство Републике Србије. НИС као један од многих послодаваца не може да утиче на брзину овог процеса.

Тачно је да Закон о раду не познаје/помиње лизинг, али га и не забрањује. То значи да је ангажовање радне снаге путем посредника потпуно легитиман поступак који примењују не само страни инвеститори већ и домаћи послодавци у Републици Србији.

Такође, ова пракса постоји у НИС-у већ више од 10 година јер уговори о лизингу радне снаге у НИС-у датирају из периода пре 2002.године. Синдикати су тада били активни учесници/ посредници у овом моделу ангажовања радне снаге за НИС преко својих фирми: СИНАФ, НАФТАС, СИНЛПГ, а број ангажованих радника преко ових фирми (и до 5000) у одређеном периоду био је већи и од броја радника које НИС данас ангажује преко посредника.

НИС као друштвено одговорна компанија поштује законске регулативе у свим областима свог пословања, а посебну пажњу поклања поштовању Закона о раду.

Познато је да се права и обавезе запослених уређују Законом о раду, посебним законом и општим актима, а услови под којима се могу обављати послови са повећаним ризиком прописују се актима послодавца у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

Нова стратегија лизинга није узрок гашења радних места. Послодавац радна места гаси путем Програма технолошког вишка, онако како налаже Закон о раду. Интензиван и динамичан развој компаније захтева континуиране реорганизације и измене Правилника о организацији и систематизацији како бисмо структуру организације дизајнирали у циљу постизања повећане ефикасности и веће продуктивности компаније.

Процеси реорганизације подразумевају да се гломазна и мање ефикасна структура замењује ефикаснијом и флексибилном организационом структуром.

Напомињем да је и Национална служба за запошљавање у свом Мишљењу на Предлог Програма технолошког вишка који је НИС упутио, препоручила НИС-у, у циљу смањења незапослености, ангажовање запослених путем лизинга, франшизе …

Такође, ни обим посла, ни зарада запосленима на неодређено време нису умањени тиме што Послодавац ангажује персонал преко посредника. Не постоји ни један индивидуални пример којим би се ова тврдња потврдила. Одредбе Колективног уговора нису прекршене јер се приликом новог запошљавања увек прво размотре интерни ресурси, тек онда се врши запошљавање кандидата преко тржишта рада.

Послодавац не врши притисак на запослене да прелазе на лизинг. Послодавац пружа могућност за добровољни одлазак запосленима уз отпремнине, које су највеће у Републици Србији. Приликом ангажовања радника преко посредника, предност имају бивши запослени НИС а.д. На овај начин НИС потврђује бригу и за своје бивше запослене јер им омогућава да и након раскида радног односа у НИС-у буду радно активни и имају редовне приходе.

НИС има високе стандарде у условима према Посредничким агенцијама. Сваки запослени мора да има Уговор о раду, заштитну опрему, редовну зараду, уплату пореза и доприноса и све остале елементе које налаже Закон о раду. Новом стратегијом лизинга прецизније се дефинишу и услови рада преко посредника у делу зарада, накнада, бонуса, ХСЕ стандарда.

Чињеница је да запослени преко лизинга имају износе зарада који су тржишни, тј. у већини случајева нижи од зарада у НИС-у и да оваква форма ангажовања запослених за Послодавца значи ефикаснији модел управљања трошковима персонала.

При овоме треба узети у обзир да су зараде, накнаде и бенефиције које НИС издваја за запослене изнад тржишних. Нефлексибилност у концепту управљања зарадама , какав је актуелан у НИС-у, спречава Послодавца да унапреди систем мотивације и да износе зарада веже за радне резултате запослених. Ово директно утиче на ограничавање могућности да се пословним резултатима компаније управља на ефикасан начин.

Напомињемо да НИС ангажовањем радне снаге путем посредника доприноси смањењу стопе незапослености, јер скоро 4000 радника ангажованих преко посредника прима редовне зараде за које се измирују обавезе према држави по питању њихових пореза и доприноса.“