ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ССС

На другој ванредној седници Председништва Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, одржаној 28.10.2014. године у Београду, донет је следећи закључак…

Предлаже се свим синдикалним организација да до 15.11.2014. године покрену иницијативу и отпочну преговоре за закључење колективних уговора, како би законски рокови били испоштовани.

Наиме, чланом 117. Закона о изменама и допунама Закона о раду (“Сл. Гласник РС” бр 75/14) прописано је да одредбе колективног уговора, односно правилника о раду који је на снази на дан ступања на снагу овог закона, а које нису у супротности са овим законом остају на снази до истека важења колективног уговора, односно до закључивања најдуже шест месеци од дана ступања на снагу новог закона.

Дакле, одредбе свих колективних уговора које су супротне закону престају да важе даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду, тј. 29.07.2014. године. Остале одредбе остају на снази до истека важења колективних уговора, односно закључивања нових колективних уговора, а најдуже шест месеци од дана ступања на снагу Закона (до 29.1.2015. године).