ОДГОВОР СИНДИКАТА НА ДОПИС ПОСЛОДАВЦА

Репрезентативни синдикати НИС а.д. Нови Сад разматрали су допис Послодавца, у којем износи аргументе и став, везан за иницијативу два репрезентативна Синдиката за покретање процедуре и доношење Одлуке за исплату зараде из добити запосленима у НИС а.д. Нови Сад, по годишњем обрачуну за 2012.годину и упутили следећи допис Генералном директору НИС а.д. и Скупштини НИС а.д. Нови Сад…

„Репрезентативни синдикати НИС а.д. Нови Сад разматрали су допис Послодавца, у којем износите аргументе и став, везан за иницијативу два репрезентативна Синдиката за покретање процедуре и доношење Одлуке за исплату зараде из добити запосленима у НИС а.д. Нови Сад, по годишњем обрачуну за 2012.годину.

Ми сматрамо да став Послодавца, везано за исплату зараде из добити запосленима за 2012.годину није децидан, а да на основу образложења произилази да само постоји добра воља да се поменута иницијатива разматра, али тек за 2013.годину.

Став да је нашу иницијативу могуће реализовати тек за 2013.годину, уз услов „када нам ниво расхода буде на нижем нивоу“ не умањује историјски остварени позитиван  пословни успех НИС а.д. за 2012.годину, на који се сви поносимо, и право на исплату зараде из добити запосленима за ту годину.

Овакав став Послодавца и аргументи за нас нису прихватљиви и то из два основна разлога:

  1. Ни једног тренутка нисте оспоравали наше право и висину права за 2012.годину, и
  2. Економски аргументи за 2012.годину као услов за остваривање тог права у потпуности омогућују да се наша иницијатива прихвати и реализује.

Ми сматрамо да је наша иницијатива за 2012.годину у потпуности оправдана и у складу је са Законом о раду (члан 14.), Колективним уговором (члан 56.) и Социјалним програмом (члан 10), те очекујемо да се из поменуте остварене нераспоређене добити за 2012.годину Одлуком надлежног органа – Скупштине акционара издвоји и део за зараде запослених у НИС а.д. Нови Сад, како је то у иницијативи и презентовано.

Важно је и за вас и за нас да се оваквом исплатом не доводи у питање повреда Закона и исплата дивиденди акционарима НИС а.д.

На овај начин, исплатом зарада из новчаног износа капитала из нераспоређене добити за 2012.годину, остварила би се и сва стечена права запослених за 2012.годину, и испоштовао Колективни уговор за НИС а.д. Нови Сад и Социјални програм.

Посебно је значајно, што оваква исплата зарада из добити (капитала) не би угрозила редовно пословање и повећала трошкове пословања у 2013.години.

На основу изнетог, предлажемо да нашу иницијативу за исплату зараде из добити за 2012.годину, на основу Колективног уговора, Социјалног програма и Закона о раду, још једном размотрите и на основу свих презентованих аргумената подржите, као и да покренете процедуру у циљу доношења Одлуке за исплату зараде из добити запосленима НИС а.д. Нови Сад по годишњем обрачуну за 2012.годину.

Истовремено се придружујемо и у потпуности подржавамо Ваше настојање да се укупни пословни расходи сведу на још мањи износ, и да самим тим НИС а.д. постане још снажнији, а запослени задовољнији, јер ће наша Компанија и даље бити лидер у региону и моћи ће све своје обавезе редовно да сервисира, а запосленима се неће доводити у питање исплата зараде из нераспоређене добити за ту пословну годину.“