ИЗБОРИ У САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ

На основу члана 73. Статута Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије и Одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Србије од 04. јуна 2014. године о одржавању избора у Синдикатима и Савезу самосталних синдиката Србије, Републички одбор Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије на седници одржаној 03.07.2014.године доноси ОДЛУКУ О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРА У САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ.

Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Статутом Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, регулишу се поступак, начин и рокови избора за чланове органа и носиоце функција у синдикалним организацијама и Самосталном синдикату радника енергетике и петрохемије Србије.

Члан 2.
Изборне активности у синдикалним организацијама и Самосталном синдикату радника енергетике и петрохемије Србије почињу 01. октобра 2014.године а завршавају се Изборном скупштином и конститутивном седницом Републичког oдбора Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије.

Члан 3.
Избори у Самосталном синдикату радника енергетике и петрохемије Србије спроводе се за чланове органа и носиоце функција у синдикалним организацијама чланицама Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије.

Члан 4.
За чланове и носиоце функција у синдикалним организацијама и Самосталном синдикату радника енергетике и петрохемије Србије требало би предлагати кандидате:

 • који су у досадашњем раду испољили способност и доследност у остваривању права и интереса чланства,
 • који уживају углед и поверење и за које постоји уверење да ће се доследно ангажовати на оствариваању социјално економских интереса и права чланства и на њиховој заштити,
 • који су поштовали Статут, Одлуке и друга документа Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије и Савеза самосталних синдиката Србије,
 • да испуњава критеријуме из члана 21. Статута Савеза Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије.

Код поновног предлагања кандидата за носиоце функција у синдикалним организацијама и Самосталном синдикату радника енергетике и петрохемије Србије и Савезу самосталних синдиката Србије треба оценити њихов досадашњи рад и допринос очувању јединства у функционисању и деловању Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије и Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 5.
Избор чланова органа и носиоца функција у Самостaлном синдикату радника енергетике и петрохемије Србије, на свим нивоима организовања, врши се на основу предлагања већег броја кандидата или Синдикалне изборне листе тајним гласањем.
Кандидатску листу утврђује чланство или орган синдиката за чији се избор утврђује листа, на основу Правила синдикалне организације.
Након предлагања кандидата сваки кандидат предложен за одговарајућу функцију  дужан је да се изјасни о прихватању кандидатуре чиме стиче право да буде на кандидатској листи.
Кандидати за носиоце најодговорнијих функција могу бити само на једној кандидатској листи.
Листа кандидата утврђује се по азбучном реду презимена кандидата. Истовремено, синдикалне организације, чланице Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, бирају и сва потребна изборна тела.
Изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова присутних чланова организације, односно органа.
За кандидате који нису добили потребан број гласова из претходног става овог члана, спроводи се други круг гласања.
За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили највећи број гласова. Листа се утврђује за једног кандидата више од броја који се бира.
У другом кругу гласања изабрани су они кандидати који добију највећи број гласова.
Уколико у другом кругу гласања два кандидата добију исти број гласова, изабран је онај кандидат који је по редоследу на гласачкој листи први.

Члан 6.
Синдикалне организације, чланице Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, на својим органима бирају кандидате за носиоце функција и чланове органа Синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије.
Синдикалне организације и јединствене синдикалне организације, чланице Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, према члану 208. Закона о раду, дужне су да Одлуку о избору председника и чланова органа синдикалне организације, односно јединствене синдикалне организације доставе послодавцу у року од 8 дана од спроведених избора.

Члан 7.
Синдикална организација на изборном састанку бира:

 • председника,
 • чланове Одбора синдикалне организације,
 • чланове Надзорног одбора,
 • сагласно Одлуци Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије о начину избора, структури и броју чланова Одбора Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, предлаже, односно бира чланове органа овог синдиката на одговарајућим нивоима организовања.
 • Синдикалне организације које броје до 100 чланова бирају председника и секретара.

Одбор синдикалне организације на конститутивној седници бира секретара, а може, по потреби, бирати и Председништво Одбора као свој оперативни орган и именовати поверенике за одређене области деловања у складу са правилима синдикалне организације.

Члан 8.
У синдикалним организацијама изборни састанак, где год је то могуће, одржава се као заједнички састанак свих чланова.
У синдикалним организацијама са великим бројем чланова у дислоцираним организационим деловима, изборни састанак се може одржати уз учешће представника делова синдикалне организације.
Критеријуме и одлуке из става 2. овог члана доноси Одбор синдикалне организације.

Члан 9.
У синдикалним организацијама које због територијалних или специфичних услова рада (сменски рад, дислоцирани делови предузећа) не могу одржати заједнички изборни састанак свих чланова, Одбор синдикалне организације ће утврдити изборно место у коме ће се обавити гласање и које мора имати разуман рок, како би сви чланови могли обавити своју синдикалну дужност.

Члан 10.
Синдикалне организације које су организоване у јединствену синдикалну организацију бирају чланове Одбора јединствене синдикалне организације.
Одбор јединствене синдикалне организације бира председника и секретара. Ако је по правилима те организације предвиђено, може бирати и друге носиоце функција.

Члан 11.
Избори у Самосталном синдикату радника енергетике и петрохемије Србије обавиће се у следећим роковима:

 1. предизборни и изборни састанци у синдикалним организацијама од 1.10. до 30.11. 2014. године,
 2. конституисање органа јединствене синдикалне организације до 15.1.2015. године,
 3. конституисање органа Самосталног синдиката енергетике и петрохемије, хемије и неметала Србије за једну, више општина и градских одбора до 10.02.2015..године,
 4. конституисање Покрајинског одбора Самосталног синдиката енергетике и петрохемије, хемије и неметала Србије до 15.03.2015. године,
 5. одржавање изборне Скупштине Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије и конститутивне седнице Републичког одбора Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије у априлу 2015.године.

Обавезе синдикалних организација су да се за више органе Синдиката испоштује процедура и предложе, односно изаберу одговарајући кандидати.