СИНДИКАТ СЕ ОБРАТИО МИНИСТАРСТВУ РАДА

С обзиром на све већу примену лизинга у Компанији, Синдикат се обратио Министарству рада и запошљавања са питањем да ли се Конценција МОР-а може примењивати непосредно или се мора уредити кроз Законе: Закон о раду, Закон о запошљавању и Закон о безбедности и здравља на раду.
   
Стигао је одговор следеће садржине…

„Доношењем Закона о потврђивању Конвенције МОР 181 о привременим агенцијама за запошљавање („Службени гласник РС – Међународни уговори“ број 2/13), Република Србија се обавезала да у своје законодавство примени стандарде прописане овом конвенцијом.

У погледу примене члана 1.тачка 1.подтачка (б) наведене конвенције, који се односи на запошљавање радника с циљем да се стављају на располагање трећој страни која може бити физичко или правно лице (корисничко предузеће), које им додељује задатке и врши надзор над извршењем тих задатака, као и осталим одредбама Конвенције којима се уређују услови под којима агенције обављају ове послове, као и права и обавезе агенције запослених у агенцијама и корисничких предузећа, уредиће се будућим изменама и допунама Закона о раду.

Примена члана 1.тачка 1.подтачка (а) и (ц) су регулисани Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености  („Сл.гласник РС“ број 36/09 и 88/10), који у тачки 7. прописује да послове запошљавања утврђене тим Законом обављају Национална служба за запошљавање (НЗС) и агенције за запошљавање. Агенцију за запошљавање, у складу са чланом 20. истог закона оснивају правна и физичка лица ради обављања послова запошљавања, и то:

  1. обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;
  2. посредовање у запошљавању у земљи и иностранству;
  3. професионалне оријентације и саветоваања о планирању каријере;
  4. спровођења појединих мера активне политике запошљавања, на основу Уговор а са НЗС.

Напомињемо да се права и обавезе запослених уређују Законом о раду  („Сл.гласник  РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13), посебним законом и општим актима, а услови под којима се могу обављати послови са повећаним ризиком прописују се актима послодаваца, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05).“