СТРУЧНА СПРЕМА

ЈСО НИС а.д. Нови Сад ангажовао се око проблема признавања тј. не признавања стручне спреме запослених који прелазе у друге организационе делове. Као одговор на постављено питање, на адресу Синдиката достављено је следеће мишљење Министарства рада…

“Чланом 171. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005 и 61/2005) прописано је да послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (анекс уговора о раду), између осталог, ради премештаја на други одговарајући посао, због потребе процеса и организације рада; одговарајућим послом сматра се посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду.

Према томе, послодавац може да понуди запосленом премештај на други посао – ако то захтевају потребе процеса и организације рада. Дискреционо је право послодавца да утврди које су то потребе процеса и организације рада наступиле да би се запосленом понудило да ради на другим пословима. При томе, послодавац је дужан да понуди запосленом да ради на пословима исте врсте и степена стручне спреме на којима је радио, односно који су утврђени уговором о раду на дан понуде за измену тог уговора. Послодавац и запослени могу да се споразумеју и друкчије, односно да запослени прихвати понуду послодавца да ради на пословима за које се захтева виши степен стручне спреме од оне која се захтевала на пословима на којима је радио, ако је запослени у међувремену стекао виши степен стручне спреме.

Из наведеног произлази да у случају да се запосленом признаје, у складу са важећим прописима, виши степен стручне спреме од оне која се захтева за рад на пословима за које је закључио уговор о раду, послодавац може (али нема обавезу) да му понуди анекс уговора о раду, ради премештаја на други посао, за који се захтева виши степен стручне спреме. То је, дакле, дискреционо право, али не и обавеза послодавца.”