ПОНУДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Пријаву за споразумни престанак радног односа могу да поднесу запослени у НИС а.д. Нови Сад или зависним Друштвима, на неодређено време у моменту подношења Захтева за споразумни престанак радног односа (у даљем тексту: Захтев) који у току реализације Понуде имају потписану сагласност од стране непосредног руководиоца и директора Дирекције/Погона.

Такође, потребно је да запослени који подносе захтев за споразумни престанак радног односа на дан 27.03.2013. године имају најмање четири (4) последње године радног стажа на неодређено време у НИС а.д. Нови Сад или зависним Друштвима.  (Узима се у обзир само непрекидан радни стаж у трајању од најмање четири године у Друштву).

Могу да се пријаве само они запослени који, поред горе наведеног, до 31.12.2013. године неће испунити ни један од услова за одлазак у пензију.

Процедура предаје захтева 

Својеручно потписан Захтев запослени подноси  Центру за заједничке ХР Сервисе.
Захтев садржи:

 • име и презиме,
 • јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и број матичне евиденције запослених у Друштву,
 • назив послова – радног места утврђеног у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Друштву,
 • напомену о праву из радног односа поред новчане накнаде (нпр. јубиларна награда) коју очекујете,
 • напомену о основу ваших дуговања према Друштву (нпр. кредит за зимницу, стамбени кредит)

Запосленом ће бити исплаћена једнократна новчана накнада, која се састоји од:

 • накнаде у износу од 560 евра бруто за сваку навршену годину рада у радном односу, у динарској противвредности према средњем курсу евра НБС на дан саставлања обрачуна,
 • 1,5 просечне личне бруто 1 месечне зараде запосленог остварене у претходна три месеца пре закључивања Споразума о престанку радног односа, а која не може бити мања од ½ просечне зараде нити већа од 1 просечне зараде у Друштву, и
 • једнократне бруто накнадe у висини износа новчане накнаде који би запослени добио за случај незапослености од стране Националне службе за запошљавање (За обрачун једнократне бруто накнаде у висини новчане накнаде који би запослени добио од Националне службе за запошљавање користиће се параметри који важе у месецу обрачуна, са просечним бројем радних сати (174 радна сата)).

Запосленом ће бити исплаћене све зараде, накнаде зарада и друга примања која је остварио до дана престанка радног односа (новчана накнада за неискоришћене дане годишњег одмора, јубиларна награда, дневнице…).
У обрачун навршених година рада у радном односу запосленог – у радни стаж из радног односа укључује се и стаж осигурања са увећаним трајањем (бенефицирани стаж) стечен у складу са прописима о пензијско-инвалидском осигурању и утврђен унутрашњим актом Друштва.
Запосленом ће новчана накнада бити умањена за сва новчана потраживања која Друштво има према запосленом.
Према прописима који се морају применити, износ новчане накнаде садржи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на терет запосленог, а не садржи доприносе за обавезно социјално осигурање, који се плаћају на терет послодавца.


ЗАПОСЛЕНИ ЗАХТЕВ МОГУ ПОДНЕТИ ОД 27.03.2013. ДО 08.04.2013. ГОДИНЕ

Веома је важно знати и следеће:

 1. Закон о запошљавању  и осигурању за случај незапослености не предвиђа право на новчану накнаду и права по основу обавезног социјалног осигурања у случају споразумног престанка радног односа.  То значи да по престанку радног односа нећете имати право на накнаду и друга права за случај незапослености.
 2. Друштво задржава право да не прихвати поднети Захтев у случају да:
  • Запослени не испуњава наведене услове,
  • Запослени испуњава услове али његов непосредни руководилац или директор Дирекције/Погона  не даjу сагласност за његов одлазак;
  • Друштво не располаже финансијским могућностима да прихвати све захтеве.
  • Друштво задржава право да не узме у разматрање све захтеве који су предати 48 сати после истека напред наведених рокова.
 3. Прихватање ове понуде, односно подношење захтева за споразумни престанак радног односа је потпуно добровољно, а сви запослени који су поднели захтев биће благовремено обавештени о исходу његовог разматрања.
 4. Уколико Друштво прихвати поднети захтев, запослени је дужан да изврши раздужење свих средстава којима је задужен код Друштва.

За сва питања у вези са пријављивањем на ову Понуду можете се обратити лично или телефонским путем у времену од 08:30 до 16:30 часова, сваког радног дана, следећим контакт особама у Центру за заједничке ХР Сервисе: 

За НИС а.д. Нови Сад:

Блок Промет: Весна Петровић, руководилац службе за подршку ХР сервисима у Блоковима – бр. тел. 011/222 8488
Блок Истраживање и производња: Милица Бабовић, експерт координатор за подршку администрацији људских ресурса и обрачун зарада – бр. тел. 021/481 5240 и Мира Рајић, сарадник за администрацију људских ресурса – бр. тел. 021/481 5419

Блок Прерада: Биљана Савковић, експерт координатор за подршку администрацији људских ресурса обрачун зарада – бр. тел. 013/3240 57 и Маја Којовић, сарадник за администрацију људских ресурса – бр. тел. 021/481 5410

Блок Сервиси: Љиљана Томић, стручни сарадник за извештавање – бр. тел. 021/481 5241 и Тања Девић, стручни сарадник за администрацију људских ресурса –  бр. тел. 021/4815260-

НИС Матица: Татјана Јовић, стручни сарадник за администрацију људских ресурса – бр. тел. 021/481 5427 и Марина Гојковић, специјалста за ХР администрацију – бр. тел. 021/4815418

За зависна Друштва:

Тања Девић: контакт телефон – 0214815260, 
Милош Драгић: контакт телефон – 0214815087,
Ерика Шпирић: контакт телефон –  0218415409,
Ивана Жикелић: контакт телефон – 0214815411,
Нада Стаменковић: контакт телефон – 0214815020,
Марина Гојковић: контакт телефон – 0214815418.