ПРИЈАВИТИ ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД БЕЗ ПИСМЕНОГ НАЛОГА

Због великог броја жалби запослених у пojeдиним oргaнизaциoним дeлoвимa НИС-а  да раде прековремено, без решења, председници Синдиката су после званичног радног времена обилазили канцеларије у Пословним центрима Београд и Нови Сад. Констатовано је да већина запослених  није имала решење за прековремени рад, односно да раде по усменом налогу руководилаца.

Везано за овај проблем, организован је састанак, којем су присуствовали председници репрезентативних синдиката Миленко Недић и Горан Такић и представници послодавца Наташа Стаменковић, ХР директор НИС-а, и Дмитриј Фоменко, директор Функције за организациона питања.

У складу са чланом 15. Колективног уговора за НИС а.д. и чланом 53. Закона о раду Републике Србије, а на захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран.

Прековремени рад не може да траје дуже од 8 сати недељно нити дуже од 4 сата дневно по запосленом.

Потреба за прековременим радом не може се увек унапред предвидети и због тога није увек могуће донети писмено решење и доставити га запосленом. У том случају, послодавац може усмено да наложи прековремени рад, али дужан је да у што краћем року донесе и писмено решење и достави га запосленом. Основна зарада запосленог увећава се за 45% за прековремени рад, с тим што се у то не урачунава радно време унапред одређено на основу извршене годишње прерасподеле радног времена.

У наредном периоду ће се вршити контрола поштовања законских одредби око  прековременог рада. Основни циљ је да се  контолисано управља радним временом. Услов за унапређење организације радног времена јесте да руководиоци који су задужени за планирање и управљање и овим ресурсом компаније, своје планове праве у оквиру поменутих законских оквира.

Синдикални представници ће обилазити објекате у НИС-у после радног времена са циљем да се утврди да ли  се поштује Колективни уговор и Закон о раду, и у случају кршења подносиће пријаве инспекцији рада и надлежним судовима.

Моле се запослени, који буду добијали усмене налоге за прековремени рад, без писмених налога свог непосредног руководиоца, да се обрате Јединственој синдикалној организацији НИС а.д. Нови Сад на бројеве телефона: 021-481-2012 и 011-311-2786 или Јединственој синдикалној организацији НИС Нафтагас на број телефона: 021-481-2141.