МИШЉЕЊЕ ЈСО НИС А.Д. НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ

Јединствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад, упутила је Генералном директору НИС а.д. на основу члана 156. став 1 Закона о раду, следеће МИШЉЕЊЕ Одбора ЈСО НИС а.д. усвојено на седници одржаној 28.03.2013. године у вези са достављеним Предлогом Програма решавања вишка запослених услед организационих промена у НИС а.д. Нови Сад…

„Јединствена синдикална организација НИС а.д. констатује да су све тачке, као обавезне у Програму, из члана 155. став 1 Закона о раду садржане у Предлогу Програма решавања вишка запослених услед организационих промена у НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Предлог Програма).

У оквиру тачке VI Предлога Програма, ”Запослени који уживају посебну заштиту од проглашења вишком запослених”, поред наведених категорија утврђених чланом 8. Социјалног програма за НИС а.д, неопходно је додати следеће категорије :

 • све категорије самохраних родитеља, у складу са чланом 32. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом;
 • труднице и породиље које уживају заштиту од проглашења вишком запослених утврђене чланом 187 Закона  о раду;
 • Запослени  који  имају троје и више малолетне  деце, која су на редовном школовању а само један од  родитеља је запослен;
 • Запослени који у редовном лекарском прегледу не испуњавају  здравствене услове за послове са  повећаним  ризиком, у складу са чланом 30. Колективног уговора;
 • овлашћене представнике  Синдиката, утврђене у  члану  188.  Закона о раду и члановима 88. и 89. Колективног уговора за НИС а.д,

У оквиру тачке VIII Предлога Програма  ”Мере за запошљавање”, наводе се  мере прописане чланом 155. став 1. тачка 5. Закона о раду, ”због природе, организације и постојеће понуде послова на тржишту не могу бити утврђене…”. Указујемо да мере за запошљавање у смислу Закона обухватају премештај на друге послове код послодавца, рад код другог послодавца, преквалификација или доквалификација, непуно радно време али не краће од половине пуног радног времена и друге одговарајуће мере.

Синдикат сматра да у предлогу Програма образложење о изостанку поменутих мера није основано.

На основу изнетог, Синдикат сматра да је потребно, пре доношења Програма од стране одбора директора НИС-а, у сарадњи са републичком организацијом надлежном за запошљавање, предузети све мере да се спречи или на најмању меру смањи број запослених којима ће бити отказан уговор о раду у складу са Законом.

Осим тога  чланом 154. Закона о раду утврђена је дужност послодавца да пре доношења Програма, у сарадњи са репрезентативним Синдикатом и републичком организацијом надлежном за запошљавање предузме одговарајуће мере за ново запошљавање вишка запослених. Сматрамо да је и нама и вама приоритет трајно решавање радно-правног статуса запослених, које овим предлогом утврђујете као вишак те да је неопходно размотрити све могућности за њихово евентуално распоређивање на друга одговарајућа радна места у НИС–у или зависним предузећима.

Одбору  ЈСО НИС а.д. је неприхватљиво да се значајан број радних места попуњава кроз ”лизинг” радне снаге, чиме се доказује трајна потреба за обављањем одређених послова, односно да су ови послови оправдано  утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова, док се истовремено запослени на истим пословима утврђују као вишак.

Запослени који су засновали радни однос на неодређено време свакако имају приоритет у односу на све друге видове радног ангажовања.“

На Мишљење Одбора ЈСО НИС а.д. достављен је следећи одговор Генералног директора: „Одбор директора НИС а.д. Нови Сад ће размотрити Ваше и Мишљење другог репрезентативног синдиката, као и предлог Националне Службе за запошљавање, приликом доношења Програма решавања вишка запослених услед организационих промена у НИС а.д. Нови Сад и о заузетом ставу Вас обавестити.

Поводом Вашег Мишљења на достављени Предлог Програма решавања вишка запослених услед организационих промена у НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Предлог Програма) обавештавамо Вас о следећем:

У односу на Ваш предлог да се у тачку IV Предлога Програма ”Запослени који уживају посебну заштиту од проглашења вишком запослених” поред већ наведене заштићене категорије запослених додају и друге категорије и то: самохрани родитељи, труднице и породиље, те овлашћени представници синдиката, указујемо Вам да овлашћени представници синдиката, запослени за време трудноће и породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, уживају посебну заштиту по одредбама Закона о раду и Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад. Што се тиче категорије „самохрани родитељ“ и ако није предвиђена њихова посебна заштита од проглашења вишка запослених, Послодавац је, полазећи од принципа друштвене одговорности а у складу са својом социјалном политиком, све родитеље који самостално врше своје родитељско право, односно којима су деца поверена на бригу и старање, заштитио од проглашења вишка запослених, односно на њих применио меру премештаја на друге одговарајуће послове.

Што се тиче Ваших навода да се у заштићене категорије уброје запослени са троје или више малолетне деце која су на редовном школовању, а само један од родитеља је запослен и запослени који на редовном лекарском прегледу не испуњавају услове за послове са повећаним ризиком, указујемо Вам да је послодавац код категорије „самохрани родитељ“ препознао већу потребу за заштитом са социјалног аспекта у односу на категорију запослених коју Ви спомињете. Такође, напомињемо да послови који се укидају нису процењени као послови са повећаним ризиком.
Уважавамо Вашу констатацију о потреби предузимања мера да се спречи или на најмању меру смањи број запослених којима ће бити отказан Уговор о раду, али Вам указујем да је Послодавац својим превентивним деловањем предузео активности, односно мере, у циљу смањења негативних последица предстојећег поступка утврђивања вишка запослених на радноправни статус запослених. Наиме, у оквиру припрема за покретање поступка за утврђивање вишка запослених, Послодавац је 103 од укупно 424 запослена на пословима који се укидају преместио на друге одговарајуће послове, чиме је спречио отказ уговора о раду за 24% запослених на пословима који се укидају.

Такође, полазећи од напред наведеног принципа, а водећи рачуна да се приликом пословних и организационих промена у Друштву ублаже последице ових процеса на запослене, Послодавац је као једну од активности у том правцу понудио запосленима да се добровољно пријаве за споразумни престанак радног односа, уз исплату стимулативне новчане накнаде.“

У даљем тексту можете прочитати и MИШЉЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА УТВРЂЕНИХ КАО ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ:

„На основу одредаба чл.154, 155. и 156. Закона о раду („Сл.Гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005 и 54/2009) достављамо Мишљење и предлог мера за запошљавање лица утврђених као вишак запослених.

Послодавац НИС а.д. Нови Сад дана 27.03.2013.године доставио је Филијали Нови Сад Предлог Програма решавања вишка запослених, у коме је исказао очекивани вишак од 321 запослених. На дан доношења Предлога послодавац је имао 5510 лица запослених на неодређено време.

I Анализом списка запослених и исказаних занимања утврђено је да постоји заинтересованост послодаваца за следећим занимањима:

 1. ДОО ЕКСТРЕМ НИШ потражња за 2 лица у занимању дипл.електроинжењер или инжењер за телекомуникације или рачунарства – радно место: електроинжењер телекомуникација. Услови: поред стручне спреме још и сертификати CCNA и CCNР за инжењере мреже и ССN-CISKO Certified Network, возачка “Б“ категорије;
 2. ДОО МАНО – ТЕСТ Београд за 1 лице – електротехничар;
 3. ДОО ЕЛТОН  БЕОГРАД за 2 лица – економиста или економски техничар;
 4. ДОО QUCK LUNCH БЕОГРАД – за једно лице – економски техничар;
 5. ДДОР НОВИ САД – Пословница Београд – за 1 лице – матурант гимназије или економски техничар;
 6. ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА ЧАЧАК А.Д. за 1 лице у занимању дипл.економиста. Услови: 7 ссс дипломирани економиста, познавање рада на рачунару;
 7. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧИПСА CHIPS WAY ДОО ЧАЧАК за 1 лице дипл.економиста. Услови: 7 ссс дипломирани економиста, познавање рада на рачунару;
 8. ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ АДО ЧАЧАК за 1 лице – консултант осигурања. Услови: економски техничар;
 9. MARCOMM COMMUNICATIONS DOO KRUŠEVAC за 1 лице – продавац , 4 ссс;
 10. НОВИ САД: константнија понуда слободних радних места постоји у комерцијалном сектору, као што је СТУДИО МОДЕРНА за 100 лица – консултант продаје у кол центру, 3 – 7 ссс без обзира на занимање, и UNIQA ОСИГУРАЊЕ за 5 сарадника ексклузивне продаје, 4-7 ссс без обзира на занимање. Према извештају оделења за посредовање у запошљавању тренутно нема адекватних потреба послодаваца за исказаним занимањима или су постојећи већ у фази реализације.

НАПОМЕНА: Актуелна понуда слободних радних места у НСЗ се дневно ажурира.

 II Послодавац није исказао потребу за преквалификацијом и доквалификацијом у циљу распоређивања на друго радно место или подизања личних знања и компетенције запосленог за чијим је радом престала потреба.

Такође, указујемо вам овом приликом на различите активне мере запошљавања као што су: Јавни позиви НСЗ и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и то за самозапошљавање, за отварање нових радних места, за запошљавање инвалидних лица, јавне радове, за учешће у финансирању обуке на захтев послодавца, за самозапошљавање и запошљавање лица ромске националности, и др. Конкурсе о чему се заинтересовани могу детаљније информисати на сајту Националне службе за запошљавање www.nzs.gov.rs Покрајинског секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs или непосредно у филијалама и њеним организационим јединицама (Службама и Испоставама)где се незапослена лица могу информисати о актуелној понуди слободних радних места, могућностима за преквалификацију, доквалификацију или похађањ разних обука за подизање личних компетенција на тржишту рада или покретању сопственог посла. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање предвиђене су олакшице у виду субвенције доприноса приликом запошљавања незапослених лица која су старија од 45 односно 50 година, инвалида и млађих од 30 година. Уредбом о подстицању запошљавања (Мај 2011) предвиђене су субвенције доприноса за запошљавање нових лица. О свим овим могућностима заинтересована лица су информисана на састанку који је, у коректној и конструктивној атмосфери, одржан 09.04.2013.године, у просторијама НИС АД НОВИ САД, где су присутни могли да постављају питања представницима НСЗ ФИЛИЈАЛА НОВИ САД о могућностима за укључивање у активне мере запошљавања.

Сматрамо да, уколико постоји могућност, још једном размотрите примену неких од мера предвиђених Законом о раду: обука и запошљавање у другом предузећу, преквалификација, доквалификација, франшизинг, лизинг, дугорочна кооперација и друге мере за решавање вишка запослених, са циљем да се евентуално смањи број запослених за чијим је радом престала потреба, и да о свом ставу обавестите НСЗ и репрезентативне синдикате у року од 8 дана, у складу са чланом 156. ст.3 Закона о раду.“