ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ ЗА 2012. ГОДИНУ

Репрезентативни синдикати НИС а.д, упутили су данас (18.04.2013.) генералним директору НИС а.д. Кирилу Кравченко, Иницијативу за покретање процедуре и доношење Одлуке за исплату зараде из добити запосленима у НИС а.д, по годишњем  обрачуну за 2012. годину…

„На основу чл.14. Закона о раду и чл. 56 став 4. Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад, подносимо иницијативу за покретање процедуре и доношење Одлуке за исплату зараде из добити, запосленима у НИС а.д. по годишњем обрачуну за 2012. годину.

Иницијативу подносимо  на основу остварених финансијско-производних  резултата у НИС-а.д. посматрано у односу на 2011. годину, а који се огледају у следећем:

 1. Финансијски резултати:
  • Нето добит повећана је  за 22 %,
  • Оперативна добит повећана је за 27 %,
  • Задуженост НИС а.д. према банкама смањена је за 10 %,
  • Оперативни новчани ток повећан је за 5 %.
 2. Производни резултати:
  • Производња сирове нафте и природног гаса повећана је за 11 %,
  • Физички обим малопродаје повећан је за 15 %,
  • Пораст учешћа компаније на малопродајном тржишту Републике Србије повећан је за 5,9 %.

На основу горе поменутих повећања: стопе профитабилности, стопе економичности и стопе продуктивности НИС а.д. у 2012.години, произилази да је пословна 2012.година била најуспешнија година од када НИС постоји и да су запослени све задатке и циљеве остварили у знатно већем обиму од циљева утврђених планом.

Из тог разлога, очекујемо од Вас позитиван став и покретање процедуре у циљу доношења Oдлуке надлежног органа – Скупштине акционара, на основу које би се запосленима у НИС а.д. исплатила зарада из добити.
Предлажемо да маса зарада која се може исплатити из остварене нето добити НИС-а за 2012. годину, износи једну исплаћену просечну месечну масу зарада запосленима у НИС а.д. у 2012.години.

Тако утврђена просечна месечна маса зарада, исплатила би се запосленима сразмерно учешћу зарадe сваког запосленог у годишњем  фонду зарада у 2012. години у којој је и исказана горе поменута нето добит.“