РЕЗОЛУЦИЈА О НАЈМУ РАДНЕ СНАГЕ, АГЕНЦИЈАМА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРАВА НА СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ

Скупштина Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије констатује да несавесни послодавци често злоупотребљавају могућност запошљавања радника преко агенција за привремено запошљавање. С обзиром да су свесни чињенице да је запосленима лако манипулисати када се налазе у неизвесној ситуацији због дугогодишње незапослености, исплаћују им минималне зараде.

Скупштина Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије указује:

  • да је коришћење рада преко агенција постало доминантно у свим секторима,
  • да се послодавци користе радом преко агенција у потрази за минималним трошковима,
  • да су услови радника запослених преко агенција тешки и са најнижим примањима, јер немају никакве додатке и накнаде чиме је угрожена њихова егзистенција и егзистенција њихових породица,
  • да је једна од далекосежних последица рада преко агенција чињеница да је радницима теже да се бране индивидуално и преко синдиката, те се самим тим тешком муком изборени социјални стандарди често губе,
  • да се запослени преко лизинг агенција често у страху од губитка радног места не учлањују у синдикате, што послодавци често злоупотребљавајук
  • да је велики проблем што нема прецизно дефинисаног радног односа, те је тешко одредити ко је послодавац и самим тим утврдити одговорност различитих, повезаних послодаваца,
  • да се рад преко лизинг агенција користи како би се укинуо утицај синдиката,
  • да се стиче утисак да се бројни радници суочавају с избором између оваквог запослења или никаквог посла,
  • да је потребна ефикаснија контрола послодаваца који запошљавају раднике преко лизинг агенција, јер многе од ових агенција раде изван закона,
  • да је потребна ефикаснија контрола примене прописа у овој области.

Скупштина Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије истиче да је неопходно изменити и допунити одговарајуће прописе у овој комплексној области. Сврсисходно би било спровести регулаторну реформу ове области у Републици Србији, тако што би се законом односно подзаконским актом уредили правни институти, најам радне снаге – лизинг особља и агенције запривремено запошљавање.

Ради увођења овог института, првенствено би требало изменити и допунити Закон о раду и Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ради уређења услова обављања послова најма радне снаге као и друге законе повезане са овим институтима, те изменити, допунити, ставити ван снаге старе и донети нове пратеће подзаконске акте.

Предуслов за описане регулаторне промене, посебно имајући у виду осетљивост коју ова тематика може имати за синдикате јесте социјлани дијалог и успостављање консензуса и договора на трипатитној основи: држава-синдикати-послодавци.

Следнствено изложеном, Скупштина Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије упућује Конгресу Савеза самосталних синдиката Србије предлог резолуције о решавању проблема најма радне снаге и њиховог синдикалног ангажовања и агенцијама за привремено запошљавање.