Поштовани акционари,

На седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 30. јуна 2014. године, усвојена је Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад. Одређено је да дивиденда акционарима НИС-а буде исплаћена у новцу, у укупном бруто износу од 13.080.705.000 динара. Бруто износ дивиденде за 2013. годину износи 80,22 динара по акцији.

Приликом исплате, од поменутог износа биће одбијен одговарајући износ пореза (за физичка лица резиденте Републике Србије стопа пореза износи 15 одсто, тако да нето износ дивиденде за ове акционаре износи 68,187 динара по акцији). Износ пореза за акционаре ће обрачунати и уплатити НИС, те акционари нису у обавези да се обраћају Пореској управи у вези пореза на дивиденду.

У складу са одлуком генералног директора, исплата дивиденде за 2013. годину биће извршена 25. новембра 2014. године.

Право на дивиденду за 2013. годину имају акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан дивиденде, тј. на дан 20. јун 2014. године, према броју акција које су поседовали на тај дан.

У вези са исплатом дивиденде, Компанији није потребно достављати никакве податке, јер ће се исплата мањинским акционарима вршити преко Централног регистра хартија од вредности и то на следећи начин:

  • акционарима који су до дана дивиденде отворили власнички рачун хартија од вредности, дивиденда ће бити исплаћена на новчани рачун који користе за трговање акцијама;
  • акционари који су акције добили као запослени или бивши запослени, а који нису до дана дивиденде отворили власнички рачун хартија од вредности, износ дивиденде ће моћи да подигну лично на шалтеру Војвођанске банке са личном картом;
  • акционари који су добили по пет акција НИС-а као грађани, износ дивиденде ће моћи да подигну са новчаног рачуна који су дали приликом пријављивања за бесплатне акције (о евентуалним променама у вези са пријављеним рачуном потребно је обавестити Банку поштанска штедионица). Уколико је акционар пријавио рачун отворен у Банци поштанска штедионица, износ дивиденде се може подићи на шалтерима
  • Поште са личном картом.

Физичка лица – резиденти којима је исплаћена дивиденда за 2013. годину моћиће након исплате да преузму потврду о плаћеном порезу по одбитку на основу исплате дивиденде на интернет страници http://ir.nis.rs/akcie-i-dividenda/dividende.

Акционари који нису у могућности да преузму потврду на поменути начин, могу је преузети у просторијама Канцеларија за послове са мањинским акционарима у Новом Саду или Београду.