ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Репрезентативни синдикати упутили су захтев Генералном директору за продужење Колективног уговора…

„На ванредној седници Одбора ЈСО НИС а.д. и редовној седници Председништва ЈСО „НИС-НАФТАГАС“, разматран је предлог да се важећи Колективни уговор за НИС а.д. продужи даном истека 09.05.2014.године.  Jедногласно је донета  следећа

ОДЛУКА

Предлаже се Генералном директору НИС а.д. да у складу са важећим одредбама Закона о раду, члан  263, Послодавац и репрезентативни Синдикати споразумно продуже рок важења постојећег Колективног уговора за НИС а.д. и његових Анекса I  и II  –  за још три године од дана истека 09.05.2014.године.  
У току 2013 године потписан је Анекс бр.I  и Анекс број II којима су додатно у складу са савременим захтевима тржишта рада уређена права запослених.
Анексом II Колективног уговора уведен је нови концепт политике награђивања у НИС-у, нови систем управљања зарадама и награђивања запослених, у којем сваки запослени својим радним резултатима може да утиче на висину своје зараде, самим тим и на пословне резултате Компаније.
Такође,   половином наредне године истиче међусобно закључени Уговор између НИС а.д. и зависних  Друштава као и Споразум о преносу и задржавању стечених права запослених у зависним друштвима која су основана од стране НИС а.д. па сматрамо да је најпримереније извршити продужење важења рока постојећег Колективног уговора за НИС а.д. са његовим Анексима.“