ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА – ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК

На основу члана 14. и члана 19., став 2., Статута Савеза самосталних синдиката Србије, а у вези одлуке Председништва СССС, донете 17.12.2013. године, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници одржаној 26.12.2013. године, верификовало је одлуку о проглашавању генералног штрајка у Републици Србији.

  1. Генерални штрајк се проглашава због измена и допуна Закона о раду, које су донете без консултација са социјалним партнерима и расправе на Социјално економском савету, као и због неуважавања ставова и примедби представника синдиката у Радној групи за израду нацрта тог закона.
  2. Генерални штрајк у Србији биће проглашен 27. јануара 2014. године, на целој територији Републике.
  3. Овлашћује се Председништво СССС да, уколико се промене околности око доношења закона, измени датум одржавања генералног штрајка.
  4. Обавезују се сви чланови Председништва и Већа СССС и позивају сви чланови СССС и грађани Србије да се придруже генералном штрајку.
  5. Одлука ступа на снагу даном доношења.