ПОНУДA ЗАПОСЛЕНИМА ЗА СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Право на пријаву имају сви запослени у НИС а.д. на неодређено време, који у моменту подношења Пријаве на Понуду за споразумни престанак радног односа, и у току реализације Понуде на дан 10.3.2014. године, имају најмање четири (4) последње године непрекидног радног стажа у радном односу  на неодређено време у Друштву, и до 31.12.2014. године не испуњавају ни један од услова за одлазак у пензију.

Такође, уз горе наведене услове, неопходно је имати и потписану сагласност од стране непосредног руководиоца и директора Функције/Блока.

Својеручно потписану Пријаву запослени подноси  ХР Директору Блока или ХР Директору Матице.

Пријава садржи:

  • име и презиме,
  • јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и број матичне евиденције запослених у Друштву,
  • назив послова – радног места утврђеног у Правилнику о организацији и систематизацији послова у НИС а.д. Нови Сад
  • напомену о праву из радног односа поред новчане накнаде (нпр. јубиларна награда) коју очекујете,
  • напомену о основу ваших дуговања према Друштву (нпр. кредит за зимницу, стамбени кредит)

Уколико запослени у оквиру Пријаве на Понуду одлучи и да превремено отплати стамбени зајам/кредит, остварује право на опрост дела дуга за превремену отплату стамбеног зајма/кредита, у складу са Одлуком о превременој отплати стамбених зајмова/кредита, с опростом дела дуга за запослене којима ће престати радни однос на основу споразума о престанку радног односа број NM_040700/ND-od/000729 од 10.6.2013. године (у даљем тексту: Одлука о превременој отплати стамбених зајмова/кредита).

У том случају, запослени даје сагласност да се преостали део дуга/цео дуг по стамбеном зајму/кредиту уз одобрени попуст намири из износа новчане накнаде утврђене споразумом о престанку радног односа.

Опширније информације о отпремнини и опросту дела/целог дуга по стамбеном зајму/кредиту можете видети на Порталу НИС а.д. или се распитати код свог ХР директора Блока или ХР директора Матице, или у својој синдикалној организацији.

ЗАПОСЛЕНИ ПРИЈАВУ МОГУ ПОДНЕТИ ОД 21.03.2014. ДО 31.03.2014. ГОДИНЕ

Друштво задржава право да не прихвати поднету Пријаву у случају да:

  • Запослени не испуњава наведене услове,
  • Запослени испуњава услове али његов непосредни руководилац или директор   не дау сагласност за његов одлазак;
  • Друштво не располаже финансијским могућностима да прихвати све захтеве.
  • Друштво задржава право да не узме у разматрање све захтеве који су предати 48 сати после истека напред наведених рокова.

Прихватање ове Понуде, односно подношење Пријаве на Понуду је потпуно добровољно, а сви запослени који су поднели Пријаву биће благовремено обавештени о исходу њеног разматрања.

Уколико Друштво прихвати поднету Пријаву, запослени је дужан да изврши раздужење свих средстава којима је задужен код Друштва.

За сва питања у вези са пријављивањем на ову Понуду можете се обратити у времену од 08:30 до 16:30 часова, сваког радног дана, следећим контакт особама:
 
За Матицу: Наташа Стаменковић, ХР директор НИС а.д. Нови Сад
За Блок Промет: Маја Милићевић, ХР дирекор Блока промет
За Блок Прерада: Vassileva-Stoyanova Laura, ХР директор Блока прерада
За Блок Сервиси: Светлана Голубовић, ХР директор Блока сервиси
За Блок Истраживање и производња: Дејан Иконов, ХР директор Блока истраживање и производња
За Блок Енергетика: Александар Ј. Павловић, ХР директор Блока енергетика