ИНФОРМАЦИЈА О РЕЗУЛТАТИМА УСКЛАЂИВАЊА ТЕКСТА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Веће Савеза Самосталног Синдиката се на састанку 4.6.2014. године упознало са текстом Закона о раду које је Министарство рада доставило 02.06.2014. године, а који је требао бити резултат рада трипартитне Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду. Међутим тај текст, као и Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о раду који је достављен Социјално–економском савету Републике на мишљење (уз захтев да СЕС да мишљење у року од 8 дана, јер је предвиђено да Закон иде у скупштинску процедуру по хитном поступку), НЕ ОДРАЖАВА СТАВОВЕ СВИХ УЧЕСНИКА У РАДУ ТРИПАРТИТНЕ РАДНЕ ГРУПЕ, тако да је за синдикате који су учествовали у преговорима, НЕПРИХВАТЉИВ због: ненавођења алтернативних решења у члановима који нису усаглашени, а који су дефинисани на састанку Радне групе; самоиницијативне измене појединих чланова од стране представника Владе…

Достављени текст у себи и даље садржи неке од одредби због којих су синдикати организовали протесте и тражили смену министра Радуловића (увећање зарада по основу минулог рада само за године код последњег полодавца; укидање увећања зарада по основу сменског рада; смањење висине отпремнине за одлазак у пензију са 3 на 2 просечне зараде у Републици; смањивање права синдиката и синдикалних представника)… Неке одредбе које су представници Владе самоиницијативно изменили, а са којима би се, у принципу синдикати могли сложити да се не налазе у делу о којем синдикати нису желели да преговарају – зараде, накнаде зарада и друга примања – су: повољнија дефиниција рада једнаке вредности (члан 104); брисање начина утврђивања дневнице за службено путовање у иностранство према посебној Уредби (члан 118, тачка 3); одустајање од основне зараде као основице за утврђивање накнада зарада и других примања запослених (у свим члановима који то регулишу); утврђивање да обрачун зарада и накнада зарада представља извршну исправу (члан 121); промена члана везаног за евиденцију зарада и накада зарада (члан 122). Синдикати се не могу сложити са самоиницијативно измењеним одредбама које се односе на: плаћено одсуство – смањење дана плаћеног одуства са 7 на 5 дана; права запослених у случају стечаја, у предузећима у којима је усвојен унапред припремљен програм реорганизације; упућивање на рад код другог послодавца (брисање става 5 члана 174), што би омогућило утврђивање мањих права запосленог упућеног код другог послодавца; правне последице незаконитог престанка радног односа – смањивање права по свим основама за запосленог који доживи отказ; синдикате, односно представнике запослених, брисање проширеног дејства колективних уговора.

Синдикати остају чврсто на ставу који су изнели на завршном састанку Радне групе – да Социјално-економски савет разматра алтернативне предлоге одредби о којима није постигнута сагласност. Тек након тога, може да се уради текст Нацрта Закона који ће ући у законом прописану процедуру. Синдикати поручују да уколико се нови закон не врати у оквире који су раније договорени, до компромиса ће тешко доћи и синдикати ће морати да прибегну другим видовима синдикалне борбе како би заштитили и очували права запослених из рада и по основу рада.
Веће СССС је овластило Председништво да након седнице Социјално- економског савета размотри резултате усаглашавања и донесе одлуку о даљим активностима овог синдиката укључујући и евентуалне масовне протесте.